facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

IMPEU

Изграждане на капацитет по политиките за приобщаване на държавните служители Предоставя се от консорциум IMPEU (www.impeu-project.eu

read more...

About This Course

За този курс

Изграждането на капацитет за включване на държавните служители включва основните теоретични аспекти на правата на мобилните граждани на ЕС, които са свързани с интеграцията им в приемащите общества.

Основната цел на курса е да се предостави на учащите (държавни служители и съответните национални, регионални и местни експерти, предлагащи услуги на мобилни граждани на ЕС) знания, които ще им позволят да разбират по-добре и следователно да обслужват по-добре мобилните граждани на ЕС в тяхната страна.

Учебна програма

Модул 1: Пречки пред гражданите на ЕС, които претендират за гражданските си права

Модул 1 на онлайн обучителния курс по проекта IMPEU предлага на държавните служители и съответните професионалисти, интересуващи се от политиките за приобщаване, адресирани до мобилните граждани на ЕС – от различни нации, които защитават и насърчават правата и благосъстоянието на мобилните граждани на ЕС – възможност за преглед на основните пречки и пречки, пред които се изправят новодошлите от други страни от ЕС при преместването си в друга държава от ЕС. Специално внимание се обръща на пречките, свързани с правото на свободно движение, социалните права и правата, които се отнасят до участието в политическия живот. Освен това се предлагат някои решения, които имат за цел да се намерят решения на горепосочените пречки.

Модул 2: Добри практики за улесняване на достъпа до правата на гражданите на ЕС

Модул 2 има за цел да предостави по-конкретна информация относно политическите права на мобилните граждани на ЕС, като се подчертават някои статистически данни, които се отнасят до политическото участие на гражданите на ЕС. Този модул предоставя също така информация за определянето на добрите практики, свързани с политиките за политическо приобщаване. В него се изброяват и някои добри и лоши практики, които са били приложени от някои държави-членки и могат да определят отправна точка, или за възпроизвеждане, или за избягването им.

Настоящият модул предоставя също така знания относно услугите на ЕС, които могат да бъдат достъпни за мобилните граждани на ЕС, когато се нуждаят от помощ или съвет, и може да помогне на държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти, предлагащи услуги на мобилни граждани на ЕС, да предложат подходящата услуга на мобилни граждани на ЕС, които търсят помощ за своите права.

Модул 3: Въпроси и отговори:  "Научете повече за правата си като европейски граждани"

Модул 3 има за цел да предостави на държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти, предлагащи услуги на мобилни граждани на ЕС, знания за  законодателния ред и цялата необходима информация, така че те да предлагат услугите си по най-ефективния начин.  Модулът има за цел да предостави знания за правата на гражданите на ЕС, които произтичат от статута им на гражданство. Модул 3 акцентира върху следните теми:

1. Права за свободно движение и пребиваване

2. Здравеопазване

3. Достъп до пазара на труда

4. Участие в политическия живот на местно ниво

5. Избори в ЕС

6. Кой подкрепя мобилните граждани на ЕС и какви инструменти имат те, за да претендират за правата си?

7. Какво може да направи мобилен гражданин на ЕС, ако правата му са нарушени?

Модул 4: Граждански и политически права на граждани на ЕС, живеещи в чужбина

Модул 4 от обучителния курс има за цел да позволи на участниците да получат необходимата информация за гражданските и политическите права на гражданите на ЕС. Той също така предоставя информация за най-добрите практики и техники за насърчаване на включването на мобилни граждани на ЕС в приемащите страни. Модул 4 също описва някои форми на ангажиране на гражданите на ЕС в приемащите страни.

Модул 5: Междукултурна комуникация

Модул 5 от обучителния курс има за цел да даде възможност на участниците да подобрят  разбирането си за понятия, свързани с междукултурната комуникация, което е предпоставка за ефективното взаимодействие между държавните служители и експерти и мобилните граждани на ЕС. Той дава някои предложения, насочени към развитие на по-добри междукултурни умения за комуникация и изброява основните предизвикателства пред комуникацията на хора с различен културен произход.

Requirements

Преди да започнете

Предпоставки

Този курс е насочен към държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти, предлагащи услуги на мобилни граждани на ЕС в държавите партньори по IMPEU.

Курсът е насочен към всички онези, които се интересуват от задълбочаване на въпросите, свързани с добрите практики на политиките за приобщаване, адресирани към мобилните граждани на ЕС.

Course Staff

Asya Mircheva

Work experience over 12 years in project management of different projects, connected with reporting, accounting, conduction of seminars, events, round tables and other events funded under the Erasmus + Program, related to education, training, courses, seminars, discussions, presentations, lectures and all kinds of trainings in the following fields: - Youth; - Entrepreneurship - Entrepreneurial Inspiration; - Citizenship; - Human Rights - Public policies in fields of European rights

Stiliyan Stanimirov

Over 15 years experience in project management of different projects, connected with reporting, accounting, conduction of seminars, events, round tables and other events funded under the Erasmus + Program, related to people with disabilities in the following fields: • Youth; • Entrepreneurship; • Citizenship • Equal access and opportunities • Human Rights

Daniela Dancheva

Rich experience in project management of different projects, discussions, presentations, lectures and all kinds of trainings in the following fields: - Public policies in fields of European rights; - European integration - European framework in Human Rights; - European projects coordination and management

  1. Course Number

    06
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Course Length

    15 weeks
Enroll